Přejít k hlavnímu obsahu

Nebezpečný odpad

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Mezi nebezpečný odpad patří odpady nebo obaly znečištěné nebo, které mají nebezpečné vlastnosti, jenž mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí (jedná se např. o barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie). Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady v žádném případě nepatří do komunálního odpadu. 


Nebezpečné odpady můžete odkládat do sběrného dvora. Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do jakékoliv lékárny.

Kde najdeme doma nebezpečný odpad?

Nebezpečný odpad najdeme doma, na zahrádce, v garáži nebo v dílně. Do kategorie nebezpečný odpad patří: staré léky, baterie, úklidová chemie, zářivky obsahující rtuť, ledničky mající v chladícím systému freony, obrazovky televizí a monitory PC, staré autobaterie, nemrznoucí náplně do motorů, použité motorové oleje, organická rozpouštědla, lepidla, barvy, laky, mazací oleje, odmašťovadla, umělá hnojivy, mořidla, postřiky a jiné.

Kam s ním ?

Nebezpečné odpady nikdy nevhazujte do popelnic na komunální odpad nebo kamkoliv jinam. S tímto odpadem je potřeba zacházet opatrně. Ve městech a obcích občané nebezpečné odpady odkládají do sběrných dvorů, kde jsou tyto dopady roztříděny do jednotlivých kontejnerů.

Nová povinnost provozovatelů lékáren

V souvislosti s novým zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., vznikla pro provozovatele lékáren nová povinnost podle § 91, ustanovená v § 75 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, podávat na Krajský úřad – odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady čtvrtletní hlášení o množství odpadů léčiv z domácností předaného do zařízení pro nakládání s odpady. Hlášení podávají provozovatelé lékáren na přiloženém formuláři a to, poštou, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem na klima2@kraj-jihocesky.cz viz příloha.

dokumenty ke stažení:

Příloha č. 51 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (pdf)

Příloha č. 51 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (ms word)

Metodický pokyn MŽP