Přejít k hlavnímu obsahu

Tvorba navazujících mokřadů v PP Klokočínské louky

Tvorba navazujících mokřadů v PP Klokočínské louky

Jihočeský kraj je vlastníkem pozemků a zprávce přírodní památky Klokočínské louky

Financováno: rozpočet Jihočeského kraje (100 %)
Celkové způsobilé výdaje: 1 mil. Kč

Investor: Jihočeský kraj
Zhotovitel: Amitera s.r.o.

 

Projekt řeší tvorbu nových mokřadů, které byly vytvořeny přehrazením a rozšířením stávající stoky. V zájmovém území bylo vytvořeno 7 mělkých prohlubní plnících funkci refugia především pro vodní ptactvo, rozmnožování a přezimování obojživelníků. Řešená stavba byla realizována v lučním komplexu přírodní památky Klokočínské louky. Část řešeného území je součástí evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 (EVL) Klokočínské louky. Projekt se realizoval na cca 1,14 ha území PP a EVL. Cílovým stavem má být revitalizované území s přírodě blízkými biotopy, s obnovenou a funkční soustavou vodních ploch stálých i periodických. Účelem vytvořeného přirozeného mokřadu bylo udržení, popř. zvýšení druhové diverzity.