Kdo, kde a jak může požádat o dotaci na péči - Životní prostředí - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Příroda a krajina
Dotace na péči o chráněná území » Kdo, kde a jak může požádat o dotaci na péči | « Zpět

Kdo, kde a jak může požádat o dotaci na péči
Cíl dotace na péči o chráněná území:


Dotace je určena k zajištění péče (managementu) významých lokalit, které jsou v kompetenci Krajského úřadu - Jihočeský kraj (KÚ), jako příslušného orgánu ochrany přírody, případně k monitoringu významných druhů a jevů.
 
Jedná se o následující prvky územní ochrany podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

 1. Zvláště chráněná území kategorie přírodní rezervace a přírodní památka, včetně jejich ochranných pásem, nebo jejich částí v kompetenci KÚ.
 2. Lokality soustavy NATURA 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti) nebo jejich části v kompetenci KÚ.
 3. Prvky územního systému ekologické stability regionální úrovně (regionální ÚSES - biocentra, biokoridory) v kompetenci KÚ.
 4. Přírodní parky.
 5. Navrhovaná a připravovaná zvláště chráněná území, lokality výskytu zvláště chráněných nebo významných druhů, kde v rámci přípravy vyhlášení zajištuje monitoring a péči o území KÚ.
 6. Monitoring zvláště chráněných nebo významných druhů
V případě, že finační objem podaných žádostí překročí objem prostředků určených na poskytnutí dotací, budou prioritně přidělovány prostředky podle výše uvedeného pořadí.


1. Kdo může požádat o dotaci na péči?


O dotaci může požádat vlastník nebo nájemce (pachtýř) dotčeného pozemku - viz odkaz
V případě monitoringu osoba nebo společnost která může případně doložit reference o činnosti ve vztahu ke zkoumanému druhu  a je držitelem příslušných výjimek pro moniotorované druhy.

Před podáním žádosti je nutné kontaktovat pracovníky Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí:

Ing. Zdeněk Klimeš (klimes@kraj-jihocesky.cz), tel. 386 720 805
Bc. Milena Vlášková, DiS., (vlaskova@kraj-jihocesky.cz), tel. 386 720 762
Ing. Milan Vlášek, (vlasek@kraj-jihocesky.cz), tel. 386 720 813

Pracovníci KÚ se zájemcem projednají možnost poskytnutí dotace.
V případě, že péče o požadovanou část je v zájmu ochrany přírody a je vhodné péči řešit formou poskytnutí dotace na péči, projednají se zájemcem rozsah prací, termíny provedení a stanoví maximální možnou výši poskytnuté dotace.

Uzávěrka příjmů žádostí I. výzvy o dotaci pro rok 2017 je stanovena na 31.1. 2017 !2. Jak a kdy požádat o dotaci na péči?

Na základě domluvy, stanoveného rozsahu a maximální výše dotace podle bodu 1., vyplní žadatel jednoduchý příslušný  formulář a doručí jej ve stanoveném termínu na Jihočeský kraj. Formuláře a způsob podání jsou k dispozici na tomto odkazu.
Návrhy na poskytnutí dotace se zpracovávají v období prosince - ledna, proto je nutné žádost podat včas, jinak bude v případě zájmu posunuta do dalšího roku.
K žádosti je nutno doložit (v prostých kopiích):
 • u vlastníka výpis z KN nebo výčet parcel, které jsou v jeho vlastnictví a u kterých žádá o dotaci
 • nájemce doloží kopii nájemní (pachtovní) smlouvy s uvedeným výčtem pozemků, kterých se uzavřená smlouva týká
 • vlastník i nájemce musí doložit oprávnění k podnikání nebo obdobný dokument (registace zemědělce apod.)
 • V případě, že činnost nezasahuje přímo do pozemků (monitoring druhů), není nutno vlastnický nebo nájemní vztah dokládat

3. Co následuje po podání žádosti o dotaci na péči?

Pracovníci KÚ na základě podaných žádostí zpracují příslušné materiály, které předloží po projednání v zemědělském výboru Radě Jihočeského kraje ke schválení.

V případě, že je žadatelem obec, je dotace schvalována Zastupitelstvem Jihočeského kraje.

Po schválení jednotlivých dotací je se žadatelem uzavřena Smluva o poskytnutí dotace.

Práce na lokalitách jsou průběžně kontrolovány pracovníky KÚ, případně KÚ může pověřit kontrolou externí, nezávislý subjekt (o pověření bude příjemce dotace informován před zahájením kontroly).

V případě, že smluvně požadované zásahy na lokalitě budou provedeny v požadovaném rozsahu, termínu a kvalitě, bude příjemci dotace vystaven protokol o převzetí prací. V případě, že je na lokalitě prováděno více zásahů (např. letní a podzimní seč) bude protokol vystaven pro každý dílčí zásah.

Po dokončení prací příjemce dotace zašle:

 • vyúčtování dotace
 • realizační dokumentaci provedených prací na lokalitě - její přílohou budou protokoly o převzetí prací