Zhotovená dokumentace

Proběhlo odevzdání odborných podkladů od firmy Beleco z. s., dodavatel odborných prací.

Na podkladě těchto materiálů byla zahájená jednání s vlastníky a nájemci dotčených pozemků. Jsou intenzivně připravovány podklady pro přehlášení stávajících zvláště chráněných území a nové vyhlášení zvláště chráněných území.  Navržené plány péče jsou konzultovány s AOPK ohledně zajištění předmětů ochrany jednotlivých EVL. 

  

 Tištěná podoba všech plánů péče a inventarizačních průzkumů pro 30 lokalit

  

Dle výsledků inventarizačních průzkumů a návrhů plánů péče byla upravena hranice evropsky významných lokalit a navržena nová hranice zvláště chráněných území. Lokality, kde nedochází ke změně oproti stávajícímu stavu (již se zde shodné ZCHÚ nachází) byly předány k provedení označení hranice, které bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 45/2018 Sb., o plánech péče a podkladech k vyhlašování a označování chráněných území, ve znění pozdějších předpisů.

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz