Zajímavosti o rybaření

Plynový měchýř, často také známý jako „rybí duše“ je nepárový orgán, umožňující rybám plynulou změnu hloubky a vyrovnání se s tlakem okolní vody. U hlubinných ryb může tlak v plynovém měchýři dosáhnout těžko představitelné hodnoty 4 MPa (400 atm.). Přesto existují ryby, které se bez tohoto důležitého orgánu bez problémů obejdou. Příkladem může být zvláště chráněný druh živočicha se stupněm ohrožený – vranka obecná (Cottus gobio). Tato drobná rybka obývá vody pstruhového pásma a ke ztrátě plynového měchýře u ní dochází již během embryonálního vývoje. Neschopnost „vznášet se“ v celém spektru vodního sloupce odsuzuje vranku k životu při dně a značně omezuje její schopnosti úniku před predátory. Pohybuje se pouze krátkými poskoky za pomoci ploutví. Z tohoto důvodu se u vranky vyvinulo důmyslné ochranné zbarvení (schopnost změny zbarvení v závislosti na typu dna) a ryba je aktivní především v nočních hodinách. Přes den ji většinou najdeme v úkrytu pod kameny. Potravu vranky tvoří především rozličný vodní hmyz žijící při dně. Sama vranka se pak stává kořistí větších pstruhů. Z hlediska ekologie se vranka považuje za důležitý bioindikátor čistoty vod. Znečištění vod je také hlavním důvodem jejího ohrožení.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Vypouštění lipana podhorního (Thymallus thymallus) na rybářském revíru Vltava 28

Lipan je naší původní lososovitou rybou, po níž je pojmenováno podhorské pásmo našich toků. Obývá čisté řeky se štěrkovým až kamenitým dnem a mírným prouděním. Ačkoliv mají lipani chutné maso, nemají z hospodářského hlediska velký význam. Mezi rekreačními rybáři se však těší velké oblibě. V posledních letech ovšem jejich stavy na řekách dlouhodobě klesají. Mezi hlavní příčinu oslabování populací lipana patří zvýšený tlak rybožravých predátorů a nevyrovnanost průtoků. Účinnou podporu zarybňování našich toků (a to nejen lipanem) představuje například dotační program Rozvoje venkova a krajiny, respektive jeho podopatření 3 – Chov ryb ve vodních tocích.

 

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz