Právní předpisy v ochraně ovzduší

Na tomto místě uvádíme přehled nejdůležitějších právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší. Vlastní znění předpisů (i zde neuvedených) je možné nalézt na celé řadě webových stránek a portálů, např.:

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo vnitra

Pokud nebudou fungovat výše uvedené odkazy, přejděte přímo na webové stránky uvedených ministerstev (www.mzp.cz, www.mvcr.cz).

Zákony:

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Nařízení vlády:

Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

Nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv, ze dne 3. října 2012

Nařízení vlády č. 450/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Vyhlášky:

Vyhláška č. 415/2012 Sb.. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.

Vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz