Koncepce

Koncepcí dle zákona jsou strategie, politiky, plány nebo programy, včetně těch, které jsou spolufinancované z prostředků fondu EU. Koncepce nezpracovávají investoři, ale orgány veřejné správy (tedy především obce, kraje a ministerstva). Jsou to teda např. krajské plány odpadového hospodářství, celostátní a regionální operační programy EU, národní strategické plány a strategie (např. Strategie hospodářského rozvoje ČR, Plán hlavních povodí atd.). Jejich dopad na rozvoj konkrétních sídel a krajinu je mnohdy daleko významnější, než dopad jednotlivých staveb.

Přehled o projednávaných strategiích je možné získat z internetového portálu IS SEA spravovaného státní agenturou CENIA.

Do hodnocení SEA spadají vedle oblastí, kde se nakládá s jednotlivými složkami životního prostředí také např. koncepce zpracovávané v oblasti myslivosti, rybářství, energetiky, telekomunikací, cestovního ruchu, regionálního rozvoje apod. Posuzují se koncepce místní (obecní), krajské a národní (státní, celorepublikové).

Zapojení veřejnosti do procesu SEA je nezbytné stejně jako u posuzování vlivů jednotlivých staveb na životní prostředí, a probíhá v rámci samotného projednávání dané koncepce.

Posuzují se:

 • koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů (např. Plán hlavních povodí ČR počítající s budováním nových přehrad a nádrží),
 • koncepce spolufinancované z prostředků fondů EU,
 • koncepce, u nichž nutnost jejich posouzení, s ohledem na možný vliv na životní prostředí, vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

Tyto nové koncepce se posoudí:

 • vždy, pokud jejich realizace závažně ovlivní území více než jedné obce,
 • stanoví-li tak zjišťovací řízení, pokud se jejich realizace dotkne územního obvodu jedné obce.

Změny těchto koncepcí se posoudí:

 • stanoví-li tak zjišťovací řízení.

Neposuzují se:

 • koncepce zpracovávané pouze pro účely obrany státu,
 • koncepce pro případ mimořádných událostí, při kterých dochází k závažnému a bezprostřednímu ohrožení životního prostředí, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob,
 • finanční a rozpočtové koncepce.

Ministerstvo životního prostředí ČR zajišťuje proces SEA u koncepcí:

 • kde dotčené území zasahuje na území více krajů, nebo dotčené území tvoří území celého státu,
 • kde dotčené území zasahuje na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti,
 • státních koncepcí,
 • jejichž vlivy na životní prostředí přesahují hranice České republiky.

 

Orgány kraje zajišťují posuzování ostatních koncepcí, tedy těch, jejichž provádění se významně dotkne územního obvodu kraje a území menšího než je území kraje.

 

 
Copyright JČK-OZZLWebdesign by Lewest.cz