Přejít k hlavnímu obsahu

Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II.etapa

IMPLEMENTACE SOUSTAVY NATURA 2000 V JIHOČESKÉM KRAJI – II. ETAPA

Projekt se věnuje evropské soustavě chráněných území Natura 2000, konkrétně tzv. evropsky významným lokalitám (dále jen EVL) a jejich vyhlášení. Jakmile se navržené EVL po schválení Evropskou komisí ocitnou na tzv. národním seznamu, je potřeba je oficiálně vyhlásit za zvláště chráněná území a pečovat o ně – to je předmětem tohoto projektu. Seznam českých EVL byl schválen nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů. Během II. etapy implementace soustavy Natura bude v Jihočeském kraji v terénu zřízeno celkem 30 zvláště chráněných území, např. EVL jsou vyhlašovány, aby chránily určitý druh živočichů nebo rostlin, kterému se v nich daří nebo typ stanoviště, který se v nich vyskytuje.

Projekt zahrnuje několik na sebe navazujících fází. Po identifikaci vlastníků pozemků, na kterých budou jednotlivá zvláště chráněná území vyhlášena, budou zpracovány tzv. inventarizační průzkumy, které zjišťují mj. spektrum přítomných druhů, kondici jejich populací, faktory, které je mohou ohrozit atd. Inventarizační průzkumy znamenají podklad pro další krok, tj. zpracování plánů péče o vyhlašovaná zvláště chráněná území a také návrhů na jejich vyhlášení. Následují geodetické práce a vyznačení hranic nových chráněných území v terénu. Nezbytnou součást projektu představuje proces projednání návrhů na vyhlášení jednotlivých nových chráněných území a konečně vydání nařízení kraje o jejich zřízení. V rámci propagačních opatření aktivit a výstupů projektu bude např. v každé nově vyhlašované EVL instalována informační tabule s texty a obrázky k dané lokalitě.

Výsledkem projektu bude zřízení 30 zvláště chráněných území, které se připojí ke stávající síti zvláště chráněných území ve správě Jihočeského kraje.

Realizace projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji II. etapa probíhá od 07/ 2017. Dosud byla uskutečněna všechna výběrová řízení a podepsány smlouvy na dodávky a služby.

Na SFŽP ČR byla podána žádost o změnu, jejímž cílem bylo vydání finálního Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 04 /2020 bylo vydáno finální rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 28 254 337 Kč.