Přejít k hlavnímu obsahu

Postup při podávání žádosti

Postup při podávání žádosti na náhradu škody způsobené vydrou říční, kormoránem velkým:

1) požádat příslušný orgán o provedení místního šetření – MěÚ, CHKO, NP - tento orgán zašle protokol z místního šetření přímo krajskému úřadu,

2) zajistit vypracování odborného nebo znaleckého posudku - zpracovateli na území Jihočeského kraje jsou Český nadační fond pro vydru (Třeboň) a Alka Wildlife (Lidéřovice),

3) podat žádost na krajský úřad – žádost vyplnit dle formuláře - žádost je nutné podat nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy vznikla.

Přílohy žádosti:

1. čestné prohlášení

 • přeškrtnout chybnou variantu,
 • pokud ryby pochází pouze z vaší produkce, doložíte pouze toto čestné prohlášení,
 • pokud nějaké ryby nakupujete, přiložte kopii nákupního dokladu - nákupní doklad je požadován u ryb, které se v našich podmínkách přirozeně netřou,

2. informace o rybářském hospodaření

 • vyplňte pro každý rybník zvlášť: celé datum nasazení (např. 10. 3. 2018), co bylo nasazeno – druh ryby, věková kategorie, kusová hmotnost a celková hmotnost (např. kapr, K1, 300 g, 200 kg),
 • pokud byl proveden výlov během období, na které je žádáno: datum výlovu, co bylo vyloveno,
 • pokud byl rybník opět nasazen: datum, co bylo nasazeno,
 • velikost rybí obsádky zvolit tak, aby byl dlouhodobě využíván trofický potenciál rybníku. Po konzultaci s odborníky bylo stanoveno, že maximální obsádka ryb při nasazení do rybníka může být v lokálních podmínkách jižních Čech 600 kg/ha, přičemž jsme vycházeli z podmínek nejvíce úrodných rybníků. Pokud jsou v obsádce přítomny dravé druhy ryb, je nutné přidat 7násobek plevelné ryby a tedy nasadit méně dalších druhů ryb, aby nebyla překročena celková maximální obsádka (600kg/ha),

3. doklady o uživatelském právu k rybníku

 • pokud je rybník ve vlastnictví poškozeného - ověřený aktuální výpis z KN,
 • pokud je rybník ve vlastnictví jiné osoby – pachtovní (nájemní) smlouva,

4. odborný nebo znalecký posudek - je po vypracování doplněn k již podané žádosti

5. evidence výskytu kormorána velkého na rybnících (v případě žádosti na škody způsobené kormoránem velkým)

 • zaznamenat: název rybníka, datum a čas sledování, počet kormoránů a osobu, která sledování prováděla.

 

Postup při podávání žádosti na náhradu škody způsobené rysem ostrovidem, vlkem, medvědem hnědým:

1) požádat příslušný orgán o provedení místního šetření – MěÚ, CHKO, NP,

 • škoda musí být nahlášena do 48 hod od zjištění,
 • tento orgán zašle protokol z místního šetření přímo krajskému úřadu,

2) požádat veterinárního lékaře o stanovení příčiny úhynu zvířete a vydání potvrzení,

3) podat žádost na krajský úřad – žádost vyplnit dle formuláře,

 • žádost je nutné podat do 10 dnů ode dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl,
 • výše náhrady škody se vypočítá v souladu s vyhláškou č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech: živá hmotnost zvířete x cena za 1 kg,
 • cena je každoročně konzultována se svazy chovatelů skotu, ovcí a koz (ČSCHMS, SCHHS, SCHOK).

Přílohy žádosti:

 1. doklad o vlastnickém právu k živočichu (např. průvodní list, výpis z integrovaného zemědělského registru atd.),
 2. potvrzení vydané veterinárním lékařem o příčině úhynu zvířete,
 3. doklad o uživatelském právu k pozemku, na kterém se zvíře v době napadení nacházelo,
 • pokud je pozemek ve vlastnictví poškozeného - aktuální výpis z KN,
 • pokud je pozemek ve vlastnictví jiné osoby – pachtovní (nájemní) smlouva.

 

Postup při podávání žádosti na náhradu škody způsobené bobrem evropským, losem evropským:

1) požádat příslušný orgán o provedení místního šetření – MěÚ, CHKO, NP,

 • škoda musí být nahlášena do 48 hod od zjištění,
 • tento orgán zašle protokol z místního šetření přímo krajskému úřadu,

2) podat žádost na krajský úřad – žádost vyplnit dle formuláře,

 • žádost je nutné podat do 15 dnů ode dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl,
 • výše škody v souladu s vyhláškou č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech, se vypočítá podle zvláštního právního předpisu, kterým je vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích.

Přílohy žádosti:

        1) doklady o uživatelském právu k pozemku, na němž ke škodě došlo,

 • pokud je pozemek ve vlastnictví poškozeného - aktuální výpis z KN,
 • pokud je pozemek ve vlastnictví jiné osoby – pachtovní (nájemní) smlouva.