Přejít k hlavnímu obsahu

Vodní ekosystémy a jejich funkce

VODNÍ EKOSYSTÉMY A JEJICH FUNKCE

Vodní nebo též aquatické ekosystémy jsou ekosystémy, jejichž hlavní složku tvoří voda. Obecně je lze rozdělit na ekosystémy vod tekoucích a stojatých. Tekoucí vody v krajině představují specifické životní prostředí pro nepřeberné množství rostlinných i živočišných druhů. Složení společenstev vodních toků je nutně ovlivňováno mnoha faktory – např. velikost toku, teplota vod, kolísavost průtoku, rychlost proudění, pH, obsah živin atd. Vzhledem k neustálému proudění mají oproti stojatým vodám vyšší samočistící schopnost ve spojení s intenzivnějším okysličováním. Pro mnoho druhů fungují vodní toky i jako důležité migrační trasy v krajině.

Existence mnoha cenných ekosystémů je úzce provázána s vodními toky, respektive s jejich periodickým rozlivem. Typicky se jedná o lužní lesy či údolní nivy, k jejichž zachování je nutné zamezit nevhodné regulaci vodních toků. Stojaté vody v rámci Jihočeského kraje reprezentují zejména rybníky a vodní nádrže. Přirozená jezera se nacházejí pouze na Šumavě. Do stojatých vod lze zařadit i ekosystémy silně ovlivněné vodou jako jsou mokřady, či rašeliniště. Podobně jako v případě tekoucích vod je složení společenstev silně ovlivňováno mnoha faktory. V případě rybníků je rozhodujícím faktorem určujícím míru biodiverzity způsob hospodaření (extenzivní vs. intenzivní). Při správném managementu mohou rybníky plnit nejen svou produkční funkci, ale zabezpečovat i mnoho funkcí ekologických.

Záznam přednášky "Příběh lipenského candáta", přednáší prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.