Koncepce a studie odboru životního prostředí Jihočeského kraje

Studie EVL Vrbenské rybníky - Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v lokalitě Vávrovské rybníky

Studie území v povodí Bílého potoka včetně návrhu protierozních a protipovodňových opatřen

Svozová studie odpadu do zařízení pro energetické využití odpadů

Studie proveditelnosti na možnosti energetického využívání komunálních odpadů v JčK

Koncepce ochrany přírody Jihočeského kraje

Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje

Regionální surovinová politika Jihočeského kraje

Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje

Plán ÚSES Jihočeského kraje

 

Seznam rozhodujících firem působících v nakládání s odpady v Jihočeském kraji

Seznam uzavřených skládek na území Jihočeského kraje

Vyhodnocení plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje za rok 2017

 

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA JIHOZÁPAD CZ03: AKTUALIZACE 2020

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále jen "zákon o ochraně ovzduší"), v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásilo dne 27.1.2021 ve Věstníku MŽP (leden 2021) v souladu s požadavky přílohy č. 5 zákona o ochraně ovzduší formou opatření obecné povahy: Program zlepšování kvality ovzduší  zóna Jihozápad - CZ03: Aktualizace 2020

Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO) vydává MŽP ve spolupráci s krajským úřadem a obecním úřadem v případě překročení imisního limitu znečišťujících látek uvedených v bodě 1 a 3 přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší.  Cílem Programu je stanovit opatření regionální a lokální úrovni k dosažení požadované kvality ovzduší v době co možná nejkratší,  tuto kvalitu dále udržet a zlepšovat, a to na celém území zóny Jihozápad - CZ03 (území Jihočeského a Plzeňského kraje).

 Zároveň  dnem vyhlášení tohoto Programu ve Věstníku MŽP pozbývá platnosti opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03 ze dne 25. května 2016.

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 2020+

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 2020+ se odkazuje na podpůrná opatření, která představující dobrou praxi při řízení kvality ovzduší na všech úrovních veřejné správy. Jedná se např. o správný postup povolování nových záměrů v území, opatření k omezení znečištění z lokálních topenišť, vybraných průmyslových zdrojů či opatření v dopravě.

Podpůrná opatření 2020+  

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz