Veškeré koncepce odboru životního prostředí Jihočeského kraje

Studie území v povodí Bílého potoka včetně návrhu protierozních a protipovodňových opatření

Studie proveditelnosti na možnosti energetického využívání komunálních odpadů v JčK

Koncepce ochrany přírody Jihočeského kraje

Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje

Regionální surovinová politika Jihočeského kraje

Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje

Plán ÚSES Jihočeského kraje

 

Seznam rozhodujících firem působících v nakládání s odpady v Jihočeském kraji

Seznam uzavřených skládek na území Jihočeského kraje

Vyhodnocení plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje za rok 2017

 

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ - ZÓNA JIHOZÁPAD CZ03

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále jen "zákon o ochraně ovzduší"), v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 25.5.2016 v souladu s požadavky přílohy č. 5 zákona o ochraně ovzduší: Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Jihozápad - CZ03.

Cílem Programu je co nejdříve dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky uvedené v bodě 1 až 3 přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší, tuto kvalitu dále udržet a zlepšovat, a to na celém území zóny Jihozápad - CZ03 (území Jihočeského a Plzeňského kraje).

Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03

Příloha č. 1 Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Jihozápad - CZ03

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz