Nakládání s komunálními odpady v obcích za současné epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19, které je způsobeno virem SARS-CoV-2

Nakládání s odpady patří mezi nezbytné služby přímo navázané na činnost kritické infrastruktury. Funkčnost těchto služeb je nutné zabezpečit kontinuálně a ochrana pracovníků, kteří nakládání s odpady musí být pro všechny zúčastněné strany prioritou. Všechna doporučení uvedená v tomto stanovisku korespondují se současným stavem poznání přenosu a šíření onemocnění COVID-19, které je způsobeno virem SARS-CoV-2, s doporučením WHO i současným výskytem onemocnění v ČR k datu 24. 3. 2020.


A) Nakládání s komunálními odpady včetně způsobu třídění odpadu u zdravých lidí se v současné době nemění.


Jednorázové ochranné pomůcky OOP (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu pokud budou vloženy do plastového sáčku a následně do plastového pytle, do kterého se běžně ukládá odpad z domácností a je zavázán před uložením do kontejneru nebo popelnice.

B) Osoba s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí izolaci a osoba v domácí karanténě by měla být poučena jak nakládat se svým odpadem v rámci karanténních opatřeních. Tyto osoby veškerý odpad, který jim vzniká v domácnosti, netřídí a při jeho odstranění postupují následovně:


   veškerý netříděný odpad (včetně roušek a kapesníků) vkládají do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění se pytel (nejpozději však do 24 hodin) pevně zaváže a na povrchu se pytel ošetří dezinfekčním prostředkem.


   v případě, že odpad je ukládán do pytlů z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit; plastový pytel je nutné vložit do druhého pytle, zavázat a povrch vnějšího pytle vždy ošetřit dezinfekčním prostředkem;


   zavázaný pytel vložit pouze do popelnice nebo kontejneru na směsný komunální odpad; zásadně pytle neodkládat mimo kontejnery, kvůli náhodnému poškození


   nemocná osoba by se měla obrátit o pomoc s odnosem odpadu na rodinu, sousedy a dobrovolníky, kteří tuto pomoc poskytují.


   zakazuje se nežádoucí manipulace s odloženým odpadem jako je vybírání odpadu z popelnic, přebírání odpadu apod.


C) V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění COVID-19 vyhlášena OOVZ plošná karanténa, je nutné přijmout další opatření na základě zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel. Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ) a svozovými firmami. Jde např. o omezení přístupu ke sběrným nádobám za účelem nežádoucí manipulace s odloženým odpadem jako je vybírání odpadu z popelnic jinými osobami, přebírání odpadu; dále odkládání zavázaných pytlů mimo kontejnery, třídění odpadů, oddělený svoz odpadů apod. WHO doporučuje přijmout taková opatření, která by zajistila, že
odpad z území s vyhlášenou plošnou karanténou nebude odstraněn uložením na skládku.

Směsný komunální odpad je nutno z hlediska ochrany pracovníků považovat vždy za odpad nebezpečný, a proto je nezbytné, aby pracovníci byli poučeni, jak bezpečně s ním nakládat, jak používat vhodné ochranné pomůcky a jak dodržovat hygienická opatření. Bližší informace o opatřeních k ochraně zdraví pracovníků jsou uvedeny:


http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Odpady/Stanovisko_NRC_k_ochrane_pracovniku_ 

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz