Integrovaná prevence - informace

Co je to integrovaná prevence:

Integrovaná prevence a omezování znečištění (z angl. Integrated Pollution Prevention and Control)

IPPC je pokročilým způsobem regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku. Cílem IPPC je předcházet vzniku znečištění, případně omezování jeho vzniku, pomocí volby vhodných výrobních postupů a technologií. Zároveň by mělo docházet k úspoře nákladů za spotřebované suroviny, energie a koncové technologie. IPPC překonává princip složkového přístupu, který často vedl pouze k přenosu znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé. Vyššího stupně ochrany životního prostředí je dosahováno použitím tzv. nejlepších dostupných technik (z angl. Best Available Techniques - BAT), které představují výrobní postupy nejvíce šetrné k životnímu prostředí, které jsou aplikovatelné za standardních technických a ekonomických podmínek. Souhrn evropských nejlepších dostupných technik je uveden v referenčních dokumentech o BAT (z angl. Reference Document on Best Available Techniques - BREF), které připravuje Evropská komise ve spolupráci s průmyslem, nevládními organizacemi a členskými státy. Závěry o BAT jsou přístupné na: https://www.mpo.cz/ippc/

Právní předpisy:

Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí je zakotven v legislativě Evropské unie směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. Evropské předpisy jsou do českého právního řádu transponovány zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 1 tohoto zákona jsou vymezeny příslušné kategorie jednotlivých průmyslových činností, pro jejichž provoz je nutné integrované povolení. Vzory žádosti o integrované povolení a dalších důležitých dokumentů pro provozovatele obsahuje vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

Schéma procesu vydávání integrovaného povolení: Ke stažení ZDE

Vzájemná vazba mezi zákonem o integrované prevenci, zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a stavebním zákonem: Ke stažení ZDE

Informace o zařízeních v režimu integrované prevence:

  • Úplné informace o podaných žádostech (vč. stručné shrnutí žádosti, vyjádření odborně způsobilé osoby), o vydaných integrovaných povoleních, o vydaných podstatných či nepodstatných změnách integrovaných povolení a o provozovatelech jsou k dispozici na portále: https://www.mzp.cz/ippc. Zde jsou rovněž k dispozici zprávy o kontrolách zařízení, zprávy o plnění podmínek povolení a další relevantní údaje o zařízení (např. hlášení do Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek /European Pollutant Releases and Transfer Register; tzv. ´E-PRTR´/).
  • Příručky pro ohlašování, informace o IRZ, informace pro provozovatele a pro veřejnost k dispozici na portále: https://www.irz.cz/

Jihočeská zařízení v režimu integrované prevence:

Další informace v problematice integrované prevence lze nalézt na: Jihočeský kraj

Zajímavosti:

  1. dokumenty, které se svým obsahem blíží referenčním dokumentům o nejlepších dostupných technikách a týkají se stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, které nespadají pod IPPC, jsou k dispozici zde,
  2. v úředních věstnících Evropské unie lze vyhledávat zde,
  3. potřebujete-li si rychle vyhledat informace o nějaké chemické látce, můžete použít volně přístupnou databázi zde.

 

Aktuality:

Vydáno dne

Název dokumentu

Popis dokumentu

19.12.2018

Metodika - Aplikace § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci na velká spalovací zařízení

Účelem dokumentu je podrobněji rozpracovat možnosti postupu provozovatelů a povolujících orgánů při implementaci závěrů o BAT pro velká spalovací zařízení, respektive při aplikaci tzv. výjimek z BAT.

20.08.2018

Závěry o BAT pro zpracování odpadu

Dne 17.08.2018 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu.

15.08.2018

Nové prováděcí rozhodnutí Komise k reportingu členských států

Rozhodnutím Komise (EU) 2018/1135 se nahrazuje rozhodnutí Komise 2012/795/EU, které řešilo reporting členských států za období 2013 – 2016.

03.07.2018

Metodický dokument - Vzájemná vazba mezi zákonem o integrované prevenci, stavebním zákonem a zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí

Metodický dokument aktualizuje a nahrazuje původní verzi metodického dokumentu z roku 2015, který se primárně zabýval aplikací novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a jeho dopady na proces integrovaného povolování.

08.04.2019

Aktualizace propojení na data ČHMÚ

Dne 08.04.2019 byla realizována aktualizace propojení informačního systému integrované prevence na data Českého hydrometeorologického ústavu k jednotlivým zdrojům znečišťování ovzduší.

22.03.2019

Žádost o informace v oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC)

Dne 20. března 2019 byla odborem posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence rozeslána žádost o informace v oblasti integrované prevence a omezování znečištění s j. č. MZP/2019/71/2019. Níže naleznete text žádosti a tabulku pro vyplnění požadovaných údajů.

20.03.2019

Indikativní harmonogram přezkumů integrovaných povolení, BREF a závěrů o BAT

Pro snadnější orientaci povolujících úřadů a provozovatelů v jejich povinnostech byl zpracován dokument s údaji k přezkumům integrovaných povolení a revizí referenčních dokumentů o BAT (BREF) a závěrů o BAT, který doplňuje dříve zveřejněnou metodiku k tzv. výjimkám z BAT. Tato verze je aktualizací zohledňující skutečný stav, provozovatele zařízení a také průběžný vývoj na evropské úrovni.

15.02.2019

Metodika - Minimální požadavky na emisní limity dle úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami pro velká spalovací zařízení

Účelem dokumentu je sjednotit formát ukládání emisních limitů, které vycházejí ze závěrů o nejlepších dostupných technikách pro velká spalovací zařízení v rámci revizí integrovaných povolení.

 

 
Copyright JČK-OZZLWebdesign by Lewest.cz