Průběh odstraňování staré ekologické zátěže v bývalém areálu agrochemického podniku Lhenice

V areálu bývalého ACHP Lhenice se nacházejí nebezpečné odpady s obsahem látek PCB (např. transformátorové oleje s vysokým obsahem PCB, zbytky herbicidů, pesticidů, laboratorní chemie, trafa, kondenzátory a jejich části, aj.).

V letech 1993 – 1995 zde byla prováděna dekontaminace zemin znečištěných ropnými látkami a od roku 1995 zde byly skladovány i zeminy kontaminované látkami PCB. Vyjmenované nebezpečné odpady mohou mít nedozírné následky na životní prostředí i zdraví občanů Lhenic a sousedních obcí v případě jejich úniku či požáru. Na základě této závažné skutečnosti podal Městys Lhenice žádost o dotaci na SFŽP, výzva č. 6/2016 NPŽP, PO 3. Odpady, staré zátěže, environmentální rizika pro I. etapu sanace. Projektový námět byl přijat, dle schválené Smlouvy o finanční podpoře ve výši 19 663 587 Kč činila spoluúčast žadatele ve výši 20% celkem 4 915 897 Kč. Městys Lhenice měl zajištěno krytí vlastního podílu z půjčky SFŽP. Protože spoluúčast žadatele ve výši téměř 5 mil. Kč byla pro Městys Lhenice opravdu vysoká, paní starostka požádala o finanční výpomoc Jihočeský kraj. Na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje ze dne 21. 9. 2017 č. 345/2017/ZK-8 Jihočeský kraj schválil finanční podporu z individuální dotace na kofinancování projektu spolu s Městysem Lhenice (výše kofinancování projektu činila 20% způsobilých výdajů), v max. výši 2 500 000 Kč. Skutečná výše kofinancování městyse Lhenice v I. etapě sanace tak činila 2 415 897 Kč.

Na II. etapu sanace SEZ podal Městys Lhenice opět žádost o dotaci ze SFŽP, konkrétně z OPŽP. Projekt byl schválen rozhodnutím o přidělení dotace s  registračním č. projektu CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_065/00053181. Celkové náklady na II. etapu sanace jsou 36 841 977,73 Kč včetně 5% rezervy a spoluúčast žadatele ve výši 15% činí 5 526 296 Kč. Na rozdíl od I. etapy nemůže na II. etapu žadatel od SFŽP získat půjčku. Městys Lhenice se prostřednictvím paní starostky obrátil na Jihočeský kraj se žádostí o poskytnutí individuální dotace, protože celkové náklady projektu na II. etapu sanace jsou ve výši ročního rozpočtu městyse.

Zastupitelstvo kraje dne 18. 10. 2018 schválilo kofinancování projektu na II. etapu sanace z finančních prostředků kraje opět ve výši 2 500 000 Kč. Skutečná výše kofinancování městyse Lhenice tak bude činit jen 3 026 296,- Kč. Zdroje na kofinancování budou kryty z rozpočtu ORJ 07 na rok 2019. Lze předpokládat, že Městys Lhenice bude žádat Jihočeský kraj o kofinancování i na poslední III. etapu sanace. Díky evropským a národním dotacím by mohla být SEZ ve Lhenicích, patřící z hlediska své nebezpečnosti mezi prioritní v Jihočeském kraji, téměř po 20-ti letech v horizontu příštích 5 let konečně úspěšně kompletně odstraněna.

 

 

 

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz