Zde naleznete informace týkající se ochrany přírody a krajiny, včetně ochrany zvláště chráněných druhů, mezinárodní ochrany některých živočichů (CITES) a také ochrany zemědělského půdního fondu. Sekce zahrnuje informace o právní ochraně, odkazy na příslušné instituce a obsahuje také popis náležitostí postupů při realizaci lidských činností, které mohou mít vliv na přírodu, krajinu, zemědělský půdní fond nebo chráněné druhy živočichů.

Příroda, krajina,
druhová ochrana

Znečišťování ovzduší patří v současné době mezi nejzávažnější problémy ochrany životního prostředí. My se snažíme o zachování čistého ovzduší, bez kterého se neobejdeme. Při téměř každé lidské činnosti vznikají odpady. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my. Kam námi vytříděný odpad dále putuje a co se s ním vlastně děje? Voda je drahocenným a nenahraditelným zdrojem života na zemi, zásoby vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto zásoby udržovat a především chránit.

Voda, ovzduší,
půda, odpady

Tato sekce zahrnuje činnosti úzce spojené s trvale udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Najdete zde informace o historii i současném dění v oborech lesnictví, zemědělství, rybářství a myslivosti na území Jihočeského kraje a mnoho dalších zajímavostí vztahujících se k hospodaření člověka v krajině.

Lesy, zemědělství,
rybářství, myslivost

Veškeré námi provozované či podporované projekty a vydávané publikace na jednom místě.

Projekty, publikace,
propagace

Snažíme se předávat informace, znalosti a dovednosti, které by měly vést k chování ve prospěch životního prostředí a trvale udržitelné společnosti. Motivujeme ke změně postojů a podporujeme ekologicky šetrné spotřebitelské chování.

Environmentální vzdělávání a výchova

V této sekci naleznete veškeré informace o problematice posuzování vlivů na životní prostředí. Cílem posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy staveb, činností, technologií a koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví. Hlavním cílem je pak formulovat opatření ke zmírnění nepříznivých vlivů.

EIA, SEA, IPPC
a koncepce

 
 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz