Těžba granátických migmatitů v lomu Ktiš

- k záměru „Těžba granátických migmatitů v lomu Ktiš“ oznamovatele GARNET GROUP a.s., 38403 Ktiš 11, IČ: 28076290 vydal krajský úřad dne 07.04.2010 pod č.j. KUJCK 7130/2010 OZZL/7/Kor „ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ“ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů závěr, že záměr n e m á významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a n e b u d e  posuzován podle zákona,

za těchto podmínek:

 1. a) pro fázi přípravy záměru
 • Bude zpracován provozní řád ve smyslu § 11 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
 • Bude zpracován havarijní plán ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a bude předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu.
 1. b) pro fázi provozu záměru
 • V průběhu zkušebního provozu bude změřen hluk šířící se z provozovny, aby se mohly stanovit a provádět případné opatření nutné k tomu, aby nebyl překračován limit stanovený na hranici pozemku podle NV č.148/2006 Sb.
 • Bude optimalizováno rozložení nákladní dopravy rovnoměrně přes denní dobu.
 • Vnášení TZL do ovzduší bude sníženo a vyloučeno v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti bude používáno dle povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací a mlžící zařízení. Při vrtacích pracích bude použita vrtná souprava vybavená odlučovačem prachu. Trhací práce budou prováděny ve vhodných klimatických podmínkách, při kterých nebude hrozit větší vzlet TZL mimo oblast dobývacího prostoru. Mobilní linka na drcení bude vybavena zkrápěním a zakrytováním technologických celků, pokud to bude technicky možné také zakrytováním dopravních cest. Zkrápění na lince bude zabezpečeno po celou dobu provozu linky. V případě dlouhotrvajícího suchého počasí se silným větrem budou pracovní plochy, areálové komunikace a skládky materiálů dle potřeby zkrápěny vodou. Při nepříznivých klimatických podmínkách (dlouhodobé sucho) bude zajištěna expedice kameniva automobily s korbami zakrytými plachtami.
 • V případě nahromadění důlních vod bude požádán příslušný vodoprávní úřad o souhlas s nakládáním s těmito vodami podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • U všech mechanismů s naftovým pohonem a mechanismů s oleji bude prováděna pravidelná údržba tak, aby nedocházelo k únikům ropných látek.
 • V případě výskytu invazivních plevelů v dobývacím prostoru budou tyto rostliny likvidovány a bude prováděno opatření k zabránění šíření těchto plevelů v prostoru lomu i na okolní lokality.
 • V místech, kde nebude vybudován ochranný val, bude stabilizován lesní plášť zmlazením porostů a skupinovou výsadbou vhodných dřevin dle lesního hospodářského plánu.
 • Pro dlouhodobé parkování vozidel a těžebních mechanismů budou používány vodohospodářsky zabezpečené, zpevněné plochy nebo budou zabezpečeny jednotlivé stroje technickými prostředky proti úkapům např. plechovými vanami.
 • Bude vypracován generální projekt trhacích prací.
 • Při prvních odstřelech bude zajištěna odborná kontrola seizmických účinků odstřelů.
 • Podílet se na údržbě některých úseků využívaných komunikací úměrně způsobenému zatížení.
 1. c) pro fázi rekultivace
 • Před závěrečnou rekultivací dobývacího prostoru bude provedeno aktuální biologické hodnocení a jeho závěry budou aplikovány při rekultivačních pracích.
 • Bude provedena biologická rekultivace řízenou sukcesí.
 • V rámci rekultivace budou vysazeny pouze autochtonní dřeviny odpovídající tomuto vegetačnímu stupni a potenciální vegetaci lokality. Bude navýšen množství listnatých stromů (např. buku a javoru klen).
 • Při přípravě plánu rekultivace bude zapracováno ponechání kamenitých hromad, sutí, dosypání suťových kuželů a ponechání obnažených ploch skalnatých podloží ke zvýšení předpokladů pro větší biodiverzitu. 
 • Při rekultivačních pracích nebudou likvidovány enklávy, kde již proběhla samovolná sukcese rostlinných společenstev. Při rekultivaci v průběhu těžby bude samovolná sukcese podporována.
 • V rámci technické rekultivace bude potlačen vzhled lomových etáží rozrušením jejich pravidelnosti a dílčím modelováním tvaru stěn lomu.
 • Technická rekultivace bude navržena tak, aby byly co nejvíce zmírněny změny reliéfu způsobené těžbou.
 • Rekultivací bude zajištěna stabilita stěn a svahů.
 • V severovýchodní části dna lomu bude vytvořeno malé jezírko (mokřad) o rozměrech cca 25 x 15 m s max. hloubkou 0,5 m.

 

V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru krajskému úřadu doručena pouze 3 vyjádření (Česká inspekce životního prostředí, OI České Budějovice, Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí a Obvodní báňský úřad v Příbrami).

 

Obvodní báňský úřad – bez připomínek.

 

MěÚ Prachatice - bylo by vhodné další posuzování záměru, a to biologické hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dále podrobné hodnocení vlivu záměru z hlediska zásahu do významného krajinného prvku dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření K.Ú: Problematika zásahu do významného krajinného prvku a biologického hodnocení bude řešena v samostatných navazujících správních řízeních.

 

ČIŽP - požaduje, aby vnášení TZL do ovzduší bylo sníženo a vyloučeno v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací a mlžící zařízení. Do zahájení činnosti provozovatel zpracuje a předloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší provozní řád ve smyslu § 11 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření K.Ú: Výše uvedené požadavky byly převzaty do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

 

Veřejnost se k oznámení nevyjádřilaPodle § 6 odst. 4 zákona (v době zjišťovacího řízení platil zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění zákonů č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 436/2009 Sb.) mohl každý zaslat své písemné vyjádření příslušnému úřadu do 15 dnů ode dne zveřejnění.

 

V době vydání závěru zjišťovacího řízení nebyl závěr zjišťovacího řízení vydáván formou rozhodnutí, ale mohly zde být stanoveny podmínky pro výstavbu i provoz. Tyto podmínky by měly být v následujících řízeních převzaty, případně by mělo být odůvodněno, proč nejsou akceptovány.

Proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je založen na systematickém zkoumání a posuzování možného vlivu plánovaných záměrů na životní prostředí. Smyslem je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech. Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů realizace na životní prostředí.

V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 výše zmíněného zákona. Projekty posuzované v procesu EIA jsou například stavby, komunikace, výrobní haly, těžby nerostných surovin apod. Proces EIA probíhá vždy dříve, než jsou záměry povoleny a než se započne s jejich vlastní realizací. Bez závěru procesu EIA nesmí povolující úřad (např. stavební úřad) rozhodnout o povolení záměru.

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz