Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody

Kraje jsou povinny zpracovat „Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody“ (dále jen „plán“) podle § 87b vodního zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákona č. 544/2020 Sb.).

Plán obsahuje vymezení a popis území s identifikací zdrojů vody, popis rizik sucha, včetně jeho možných dopadů. Plán ve své hlavní části obsahuje návrh postupů pro zvládání sucha a opatření při stavu nedostatku vody a je podkladem pro:

      a) rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, která vydává vodoprávní úřad podle §6 odst. 4, §159 odst. 5 nebo §109 odst. 1 při zvládání sucha,

      b) vyhodnocování nutnosti svolat komisi pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody (dále jen komise pro sucho),

      c) rozhodování komise pro sucho o opatřeních při stavu nedostatku vody.

Hlavním cílem plánu pro sucho je návrh opatření k zajištění dostatku vody k pokrytí základních společenských potřeb, minimalizaci negativních dopadů nakládání s vodami během sucha na životní prostředí a minimalizaci dopadů sucha a nedostatku vody na hospodářskou činnost

Základní východiska a postupy při tvorbě plánu jsou zpracovány ve společné metodice Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, která je primárně určena pro jejich zpracování na úrovni kraje:

Metodika k přípravě plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz