Projektové jednání ve Vitis

Dne 17. 10. 2019 se v dolnorakouské obci Vitis uskutečnilo 5. setkání v rámci přeshraniční spolupráce k projektu Interreg ConNat „Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ45. Setkání se zúčastnili zástupci Jihočeského kraje, kraje Vysočina, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Botanického ústavu v Třeboni a všichni projektoví partneři z rakouské strany.

 

Na úvod setkání informovala hlavní koordinátorka projektu Sylvia Hysek o dosavadním průběhu společného projektu. Společně se zástupci lead partnera z národního parku Thayatal připomněla, že projekt vstoupil do závěrečné fáze, kdy je potřeba zaměřit úsilí na výstupy z projektu tak, aby byly naplněny všechny projektové cíle. Nejdiskutovanějším problémem úvodní části setkání byla pokračující neschopnost rakouského kontrolního orgánu při kontrole průběžných monitorovacích zpráv z projektu a následné pro některé partnery až fatální zpoždění při proplácení projektových prostředků. Dále vyzvala všechny projektové partnery, aby postupně seznámili ostatní s postupem prací a dodržováním plánovaných harmonogramů po jednotlivých pracovních balíčcích. Na závěr úvodního bloku vyzvala všechny partnery k dodržování plánovaných objemů čerpání prostředků. Vzhledem k problému s proplácením prostředků byla diskutována i varianta s prodloužením projektu o půl roku.

 

V odpoledních hodinách se již tradičně účastníci rozdělili do pracovních skupin dle jednotlivých pracovních balíčků.

V rámci balíčku (PB1) byla diskutována problematika dálkových migračních koridorů. Hlavní garant balíčku Ing. Hlaváč z AOPK ČR seznámil zúčastněné s pokroky při koordinaci postupů s rakouským partnerem (univerzita BOKU). Opakovaně zdůraznil, že je potřeba zintenzivnit činnost na společné mapě, která je jedním z hlavních výstupů z projektu. Rakouská strana se zavázala do 15. listopadu předat všechny potřebné podklady tak, aby byly zahájeny přípravné práce na společné mapě. Na české straně se aktivity nadále zaměřují na kontrolu kritických míst. Do konce listopadu každý z partnerů zpracuje pro jedno kritické místo ukázkovou popisnou charakteristiku, která bude využita pro budoucí akční plán, jenž je druhým hlavním výstupem z projektu. Posléze budou tyto popisné charakteristiky široce diskutovány až do finální podoby, která bude odsouhlasena a aplikována u všech projektových partnerů tak, aby společné výstupy měly jednotný formát. Za Jihočeský kraj byly představeny mapové aplikace znázorňující kritická místa v rámci kraje a bylo dohodnuto s ostatními partnery, že budou zaslána data za jejich území, aby byla dostupná mapová aplikace pro území všech dotčených partnerů na jednom místě.

V balíčku zaměřeném na ochranu rašelinišť (PB2) byl diskutován připravovaný workcamp ve Waldviertelu. Následně Naturschutzbund NÖ nabídl dodání prostorových dat za rašeliniště na rakouské straně, a to i s doprovodnými fotografiemi (1-2 pro každou lokalitu) a texty. Celkově by mělo jít o 64 rašelinišť, které by byly přidány do StoryMap, kterou tvoří Jihočeský kraj pro svoje projektové lokality. Vzhledem k počtu bude muset být řešen překlad textů. Dále byl dohodnut termín třetí přeshraniční exkurze a to 13.-14.5.2020. Předběžný plán počítá s návštěvou lokality Červené Blato, Žofinka a Borkovická blata s přenocováním v Třeboni. Zástupce Botanického ústavu AV ČR představila lokality rašelinišť na české straně, které prošly netypickými přírodními zásahy, např. požár apod., kdy následovala diskuse na rozšíření lýkožrouta smrkového v okolních lesních porostech jak na české, tak rakouské straně. V poslední řadě byl řešen již zmíněný problém s neproplácením financí, kdy tento fakt pro Naturschutzbund NÖ i Botanický ústav AV ČR představuje značný problém a omezuje zapojení do dalších přeshraničních projektů.

Setkání se už jako tradičně neslo v přátelském duchu, hlavní koordinátorka apelovala na intenzivnější práci s medii a prezentaci projektu. Některé průběžné výsledky ukazují na vysoký potenciál spolupráce na obou stranách hranice.

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz