Integrovaná prevence - informace

Co je to integrovaná prevence:

Integrovaná prevence a omezování znečištění (z angl. Integrated Pollution Prevention and Control)

IPPC je pokročilým způsobem regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku. Cílem IPPC je předcházet vzniku znečištění, případně omezování jeho vzniku, pomocí volby vhodných výrobních postupů a technologií. Zároveň by mělo docházet k úspoře nákladů za spotřebované suroviny, energie a koncové technologie. IPPC překonává princip složkového přístupu, který často vedl pouze k přenosu znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé. Vyššího stupně ochrany životního prostředí je dosahováno použitím tzv. nejlepších dostupných technik (z angl. Best Available Techniques - BAT), které představují výrobní postupy nejvíce šetrné k životnímu prostředí, které jsou aplikovatelné za standardních technických a ekonomických podmínek. Souhrn evropských nejlepších dostupných technik je uveden v referenčních dokumentech o BAT (z angl. Reference Document on Best Available Techniques - BREF), které připravuje Evropská komise ve spolupráci s průmyslem, nevládními organizacemi a členskými státy. Závěry o BAT jsou přístupné na: https://www.mpo.cz/ippc/

Právní předpisy:

Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí je zakotven v legislativě Evropské unie směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. Evropské předpisy jsou do českého právního řádu transponovány zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 1 tohoto zákona jsou vymezeny příslušné kategorie jednotlivých průmyslových činností, pro jejichž provoz je nutné integrované povolení. Vzory žádosti o integrované povolení a dalších důležitých dokumentů pro provozovatele obsahuje vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

Schéma procesu vydávání integrovaného povolení: Ke stažení ZDE

Vzájemná vazba mezi zákonem o integrované prevenci, zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a stavebním zákonem: Ke stažení ZDE

Informace o zařízeních v režimu integrované prevence:

  • Úplné informace o podaných žádostech (vč. stručné shrnutí žádosti, vyjádření odborně způsobilé osoby), o vydaných integrovaných povoleních, o vydaných podstatných či nepodstatných změnách integrovaných povolení a o provozovatelech jsou k dispozici na portále: https://www.mzp.cz/ippc. Zde jsou rovněž k dispozici zprávy o kontrolách zařízení, zprávy o plnění podmínek povolení a další relevantní údaje o zařízení (např. hlášení do Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek /European Pollutant Releases and Transfer Register; tzv. ´E-PRTR´/).
  • Příručky pro ohlašování, informace o IRZ, informace pro provozovatele a pro veřejnost k dispozici na portále: https://www.irz.cz/

Jihočeská zařízení v režimu integrované prevence:

Další informace v problematice integrované prevence lze nalézt na: Jihočeský kraj

Zajímavosti:

  1. dokumenty, které se svým obsahem blíží referenčním dokumentům o nejlepších dostupných technikách a týkají se stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, které nespadají pod IPPC, jsou k dispozici zde,
  2. v úředních věstnících Evropské unie lze vyhledávat zde,
  3. potřebujete-li si rychle vyhledat informace o nějaké chemické látce, můžete použít volně přístupnou databázi zde.

 

Výběr aktualit:

Vydáno dne

Název dokumentu

Popis dokumentu

15.07.2022 Závěry o BAT pro velká spalovací zařízení (opětovně schválené) Dne 30. prosince 2021 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno prováděcí rozhodnutí Komise 2021/2326 ze dne 30. listopadu 2021 , kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro velká spalovací zařízení.
Obsahově je rozhodnutí totožné s předchozím, které bylo zrušeno Soudním dvorem Evropské unie.
11.03.2022 Minimální požadavky na emisní limity dle úrovní emisí spojených s nejlepšími technikami pro spalování odpadu Účelem dokumentu je sjednotit formát ukládání emisních limitů a dalších souvisejících požadavků, které vycházejí ze závěrů o BAT pro spalování odpadu, v rámci revizí integrovaných povolení podle zákona o integrované prevenci.
03.01.2022 Závěry o BAT pro velká spalovací zařízení (opětovně schválené) Dne 30. prosince 2021 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno prováděcí rozhodnutí Komise 2021/2326 ze dne 30. listopadu 2021 , kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro velká spalovací zařízení. Obsahově je rozhodnutí totožné s předchozím, které bylo zrušeno Soudním dvorem Evropské unie.
4. 10. 2021 Zveřejněn český překlad BREF pro spalování odpadů Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) a příslušnou technickou pracovní skupinou zajistilo český překlad Referenčního dokument o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadů (BREF WI).
26. 8. 2021 Zrušení odkazů na E-PRTR a reporting LCP V souvislosti s přechodem na evropský registr průmyslových míst přestaly být funkční odkazy na E-PRTR a reporting LCP. Proto byly z karet jednotlivých zařízení odstraněny.
Na propojení s novým systémem se pracuje. Napojení na data ČHMÚ a ISOH zůstává funkční
2. 8. 2021 Metodika k novému zákonu o odpadech Metodický dokument k problematice efektu rekodifikace odpadové legislativy na integrovaná povolení.
 28. 5. 2021  Dodatek č. 3 k metodice "Intenzivní chov drůbeže a prasat – podklad pro přezkum" Dokument se věnuje problematice emisních faktorů k prachu.
 28. 5. 2021  Aktualizovaný seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením Aktualizovaný dokument reflektuje novou právní úpravu v oblasti odpadů a nedávné změny v souvislosti s úpravu vazby integrované prevence na stavební právo.
11. 3. 2021 Metodika - Minimální požadavky na emisní limity dle úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami pro velká spalovací zařízení (aktualizace) Z praxe vyplynula nutnost upravit původní dokument z roku 2019.
Úpravy se týkají především hodnot podmínek pro splnění emisního limitu tak, aby měsíční koncentrace nebyly vyšší než denní koncentrace, kde byly opraveny hodnoty, které souvisely s přísnějšími požadavky v konkrétním časovém úseku vyhodnocování. Dále byly sjednoceny poznámky pod čarou u jednotlivých tabulek s minimálními požadavky na emisní limity, opraveny zaokrouhlovací chyby a drobné chyby v přepisu.
9. 2. 2021 Soudní dvůr Evropské unie rozhodl o zrušení prováděcího závěrů o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro velká spalovací zařízení. Účinky zrušeného rozhodnutí jsou zachovány až do doby, než bude v přiměřené lhůtě, která nesmí přesáhnout dvanáct měsíců ode dne vyhlášení tohoto rozsudku, přijat nový právní akt, který ho má nahradit. S ohledem na výše uvedené doporučuje Ministerstvo životního prostředí do doby účinku rozsudku pokračovat v povolovacích procesech standardním způsobem.
21. 1. 2021 Zveřejněn český překlad BREF pro zpracování odpadů Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí a příslušnou technickou pracovní skupinou zajistilo český překlad Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro zpracování odpadů (BREF WT).
13. 1. 2021 Veřejná konzultace k problematice průmyslových emisí Evropská komise zveřejnila na svých webových stránkách informace o veřejné konzultaci, která se týká problematiky průmyslových emisí. Pod průmyslové emise se zahrnuje jak problematika spadající pod směrnici 2010/75/EU o průmyslových emisích , tak i problematika evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR). Konzultace souvisí s připravovanou revizí relevantní evropské legislativy.
11. 12. 2020 Mezistátní povolování - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów (zveřejnění rozhodnutí) V souladu s čl. 26 odst. 4 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích byla Česká republika vyrozuměna o rozhodnutí ve věci vydání změny integrovaného povolení pro zařízení PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Pobočka Elektrárna Turów.
09. 12. 2020 Závěry o BAT pro povrchovou úpravu za použití organických rozpouštědel Dne 9. prosince 2020 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2009 ze dne 22. června 2020, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro povrchovou úpravu za použití organických rozpouštědel včetně konzervace dřeva a dřevěných výrobků chemickými látkami.
27. 7. 2020 Dodatek č. 2 k metodice "Intenzivní chov drůbeže a prasat – podklad pro přezkum"   Dodatek řeší některé problematické okruhy, které vycházejí z praxe při využívání metodiky "Intenzivní chov drůbeže a prasat – podklad pro přezkum" z roku 2017. Navazuje na již zveřejněný dodatek č. 1.

20. 5. 2020

Zveřejněn český překlad BREF pro společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu  Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí a příslušnou technickou pracovní skupinou zajistilo český překlad Referenčního dokument o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu (BREF CWW).

11. 5. 2020

Indikativní harmonogram přezkumů integrovaných povolení, BREF a závěrů o BAT

Pro snadnější orientaci povolujících úřadů a provozovatelů v jejich povinnostech byl zpracován dokument s údaji k přezkumům integrovaných povolení a revizí referenčních dokumentů o BAT (BREF) a závěrů o BAT, který doplňuje dříve zveřejněnou metodiku k tzv. výjimkám z BAT. Tato verze je aktualizací zohledňující skutečný stav, provozovatele zařízení a také průběžný vývoj na evropské úrovni.

30. 4. 2020

Dodatek č. 1 k metodice "Intenzivní chov drůbeže a prasat – podklad pro přezkum"

Dodatek řeší některé problematické okruhy, které vycházejí z praxe při využívání metodiky "Intenzivní chov drůbeže a prasat – podklad pro přezkum" z roku 2017.

30. 3. 2020

Nová metodiky k účinnosti v energetice

S ohledem na určité problémy při přezkumech integrovaných povoleních pro velká spalovací zařízení připravilo Ministerstvo životního prostředí metodiku k problematice elektrické účinnosti a celkového využití paliva

19. 3. 2020

S ohledem na vyhlášený stav nouze se ohlašovací povinnosti odkládají o tři měsíce

Aktuálně vyhlášené odložení se týká rovněž povinnosti předkládat roční zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení, pokud je v povolení stanoveno konkrétní datum předložení, spadající na měsíce březen a duben 2020.

Další informace k problematice BAT a BREF (včetně stavu revize a národních aktivit v této oblasti) jsou dostupné zde.

 

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz