Regenerace stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky, Domin a Bažina

Mezi nejvýznamnější rybníky v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky patří Domin a Bažina. Na těchto rybnících jsou realizovány pouze účelové obsádky ryb tak, aby rybníky primárně sloužily předmětům ochrany, kterých je celá řada. Mezi ně patří jednak kuňka obecná, která je předmětem ochrany EVL, dále pak řada druhů ptáků, které jsou rovněž předmětem ochrany ptačí oblasti. Na rybnících je řada ostrovů, které jsou místem hnízdění ptactva.

 

Rybníky jsou silně eutrofizovány, ostrovy rozplaveny, trofické a kyslíkové poměry hraniční a manipulace s vodou je technicky velmi problematická. Aby byly zachovány předměty ochrany, je nezbytné řešit všechny uvedené problémy. Projektová dokumentace řeší opravu a opevnění ostrovů, odbahnění rybníků a úpravy manipulace s vodou vybudováním nových manipulačních objektů. Příprava projektu probíhala několik let, protože dosáhnout souladu s požadavky dotčených orgánů, vydat všechny potřebná povolení, souhlasy, výjimky bylo velmi složité. Pravomocné stavební povolení ze dne 12. 7. 2017 není uvedenou změnou projektu dotčeno a zůstává v platnosti, V současné době jsou zajišťovány potřebná doplnění dalších souvisejících povolení rozhodnutí souvisejících se změnou projektu.

Stav obou rybníků je ve velmi špatném stavu a je nutné provézt celkovou revitalizaci co nejrychleji, která spočívá v odstranění všech sedimentů v jedné etapě v celkovém objemu více než 75 000 m3, regeneraci a zbudování ostrovů, opravu hrází a výpustních zařízení. K tomu byl do projektu nově zařazen rybník Bažina, který byl původně uvažován až po dokončení zmíněných 3 etap na rybníku Domin. Je ovšem nutné počítat se zcela specifickými podmínkami pro regeneraci a také limity při provádění prací. Jsou dány především nutností provádění prací se zvýšenou opatrností (několikanásobné přehození sedimentu, zbudování panelových komunikací tak aby nedošlo k poškozování stávajících hrází, přes které bude probíhat odvoz sedimentů, nutnost zajištění celého staveniště, vzhledem k velkému množství návštěvníků lokality, a uložení sedimentu na zemědělské pozemky včetně jejich rekultivace a uhrazení těchto nákladů vlastníkům resp. nájemcům pozemků. Také je nutné si uvědomit, že práce je možné provádět pouze na základě speciálních výjimek. Mezi ty patří například fakt, že práce je možné provádět pouze v období mezi říjnem a únorem. Také pohyb techniky a pracovníků se musí přizpůsobit výskytu vzácných druhů hub a živočichů.

Očekávaná rizika a další souvislosti

Lze očekávat rizika hlavně v průběhu stavby, terén je velmi neúnosný, manipulace se sedimentem bude probíhat v blízkosti zástavby, stavba bude na očích tisícům lidem, lze očekávat dotazy a stížnosti. Dalším rizikem je nepředvídatelná reakce ptačích populací, které na rybnících hnízdí, které by mohla ovlivnit další kroky, ale po zkušenostech se předpokládá, že zájem o hnízdění na nových plochách ostrovů nepomine. Dalším rizikem mohou být nezpůsobilé výdaje, které nejsou předpokládány, ale mohly by nastat při hodnocení projektu, např. archeologický průzkum, průběžný zoologický průzkum, záchranné přenosy apod. Pokud by nezpůsobilé výdaje převýšily plánovanou sumu, bylo by nezbytné znovu aktualizovat projekt. V neposlední řadě by průběh mohla ovlivnit nepřízeň počasí, resp. extrémní výkyvy, kterým by bylo nezbytné se přizpůsobit a které mohou ovlivnit časový průběh stavby. V současné době nelze reálně predikovat, zda dojde a v jaké míře je snížení ceny projektu po výběrovém řízení, ale uvedený rozpočet by neměl být rozhodně překročen.

 

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz