Co možná nevíte o chovech hospodářských zvířat

V této sekci se seznámíte s kategoriemi nejdůležitějších hospodářských zvířat chovaných u nás včetně způsobu výpočtu množství amoniaku emitovaných z provozovny a názorných ukázek technologií a pomůcek zajišťujících pohodu zvířat.

 

Informace k chovu hospodářských zvířat, které mají při maximální projektované kapacitě roční emisi amoniaku větší než 5 t včetně

Provozovatel chovu hospodářských zvířat, který vykazuje produkci amoniaku od maximálního počtu chovaných hospodářských zvířat tzv. „za jedním plotem“ více než 5 t amoniaku za rok včetně, má podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a další platné legislativy, zejména vyhlášky č. 415/2012 Sb., povinnost provozovat zdroj v souladu s povolením, které vydává správní orgán (v jihočeském kraji je to Krajský úřad Jihočeského kraje „KÚ-JčK“).

Nedílnou součástí povolení provozu je provozní řád, ve kterém jsou např. konkrétně uvedené technologie chovu jednotlivých druhů hospodářských zvířat, způsob ustájení, postup při řešení havárií a poruch, kontaktní osoby, technologie které snižují emise amoniaku a pachových látek, jejichž výčet je celá řada, a každý provozovatel minimálně dvě až tři technologie běžně používá.

Jejich seznam je uveden ve Věstníku ministerstva životního prostředí. Mezi nejpoužívanější technologie patří zaorávání kejdy nebo hnoje do 12 – 24 hodin po aplikaci na půdu, čímž dochází k nejmenším ztrátám na kvalitě hnojiva. Procento snížení emisí amoniaku při použití této technologie je 35 – 55 %.

Další hojně používaná technologie, která snižuje emise amoniaku je ponechání pevných exkrementů v klidu do vytvoření přírodní krusty. Tato technologie snižuje roční množství emisí amoniaku o 40 %.

Provozovatel má rovněž širokou škálu biotechnologických přípravků, které lze použít na podestýlku, na hnůj, na kejdu v jímce, do krmiva, i do pití.

 

V metodickém pokynu jsou uvedeny jednotlivé kategorie hospodářských zvířat, na která se vztahují zákonné povinnosti. Jedná se o následující hospodářská zvířata.

Skot
Skot se dělí do kategorií: dojnice, telata, býci, jalovice, krávy bez tržní produkce mléka (skot na pastvě).

 

Pro stanovení, zda je množství emisí amoniaku větší než 5 t včetně a jedná se tedy o vyjmenovaný stacionární zdroj, slouží tato tabulka.

KATEGORIE ZVÁŘAT

 

Emisní faktory (kg NH 3. zvíře - 1 . rok -1 )

 

Stáj

Hnůj Podestýlka

Kejda trus

Zapravení do půdy

Pastva

Skot

     

Dojnice

10,0

2,5

2,5

12,0

2,4

Telata, býci, jalovice

Krávy bez tržní produkce mléka (pastevní chov)

6,0

1,7

2,5

6,0

1,8

Ovce a kozy

     

Ovce a kozy

0,3

0,03

 

0,1

0,45

Prasata

     

Selata - odstávčata

1,0

2,0

2,0

2,5

0

Prasnice k připuštění a březí prasnice

4,3

2,8

2,8

4,8

0

Plemenné prasnice vč. selat

7,6

4,1

4,1

8,0

0

Prasata na výkrm

3,2

2,0

2,0

3,1

0

Králíci

         

Králíci na výkrm

0,45

 

0,02

0,50

 

Samice

0,80

 

0,01

0,90

 

Drůbež

         

Kuřice a nosnice

0,12

0

0,02

0,13

0

Brojleři

0,10

0,01

0

0,10

0

Husy, kachny, krůty

0,35

0,03

0

0,35

0

Koně

         

Koně

2,9

0,9

 

2,2

2,9

Příklad výpočtu emise amoniaku

Provozovatel provozuje 2 000 ks odstávčat ve stáji s produkcí kejdy, kterou zapravuje do půdy, a dále 200 ks dojnic ve stáji s produkcí hnoje, který zapravuje do půdy.

Prasata - odstávčata

2 000 ks x emisní faktor pro půdu, kejdu a zapravení do půdy, tj. (1 + 2 + 2,5) = 11 000 kg amoniaku za rok, tj 11 t.

Dojnice

200 ks x emisní faktor pro půdu, hnůj a zapravení do půdy, tj. (10,0 + 2,5 + 12,0) = 4 900 kg amoniaku za rok, tj. 4,9 t.

11 t + 4,9 t = 15,9 t amoniaku za rok

Výsledek je zřejmý, neboť obě zařízení produkují více jak 5 t amoniaku za rok a jsou vyjmenovanými stacionárními zdroji s veškerými zákonnými povinnostmi zákona o ochraně ovzduší.

V případě, že bude jako hospodářské zvíře chováno i zvíře, které není výše uvedeno, pak o tom, zda se jedná o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, ke kterému vydává KÚ – JčK povolení, rozhoduje Ministerstvo životního prostředí.

Vývoj chovu hospodářských zvířat v České republice

Za posledních 16 let docházelo v závislosti na poptávce, ekonomice chovu, dotacích a různých podpor i z EU k velkým změnám. Počátkem roku 2000 bylo méně chovu skotu, konaly se přestavby hal pro chov skotu na haly pro výkrm brojlerových kuřat. Chov prasat byl na poměrně dobré úrovni, co se týče počtu chovaných kusů prasat.

Skladbu chovu hospodářských zvířat ovlivňovala a stále ovlivňuje i rostlinná výroba, na které jsou provozovatelé zemědělských zdrojů leckdy závislí, když živočišná výroba nevykazuje dostatečné výnosy.

Ke zlepšení ekonomiky podniků pomáhají provozovatelům velkochovů rovněž různé dotace a granty, či jiné podpory.

V současné době je mírně na ústupu chov prasat a drůbeže. Přibývá chovu skotu bez tržní produkce mléka, tedy skot chovaný většinou celoročně pastevním způsobem hlavně na Šumavě (např. skotský náhorní skot).

Welfare

Zemědělská výroba se oproti počátkům roku 2000 výrazně změnila. Došlo ke zlepšení welfare zvířat, tedy jejich tzv. „pohody“, v některých chovech dnes nechybí různá drbátka pro skot, hračky pro prasata, díky kterým se zvířata tolik nenudí a nedochází zejména u malých prasátek ke kanibalismu.

Téměř vymizelo vazné ustájení v chovech skotu, které je z dnešního pohledu považováno při nesprávném způsobu používání za týrání zvířat. Také se zvětšila plocha pro ustájení zvířat, u skotu jsou oblíbené gumové rohože, které slouží k odpočinku skotu, nekloužou, a snižují rizika otlaků při ležení na tvrdém povrchu. U stájí skotu jsou protiprůvanové plachty i sítě proti hmyzu, došlo ke zlepšení světlosti stájí použitím průsvitné střešní krytiny, nebo její části.

Záměrem provozovatelů chovu hospodářských je i zlepšení mikroklimatu ve stájích, lepší ventilace v chovech prasat, u skotu jsou hojně využívány shrnovací plachty na bocích stáje, jejich shrnování je regulované dle počasí. Pro lepší pohodu zvířat jsou používány přípravky proti obtěžování zvířat hmyzem a hlodavci.

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz