CZ-SK South LIFE

Název projektu: Optimalizace zajišťování managementu lokalit soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji a na jižním Slovensku

 • Zkrácený název projektu: CZ-SK South LIFE
 • Dotační program: LIFE
 • Číslo projektu: LIFE16 NAT/CZ/000001 CZ-SK SOUTH LIFE
 • Prioritní oblast: Příroda a biodiverzita
 • Délka trvání projektu: 1. 9. 2017 – 30. 6. 2024
 • Celkové způsobilé náklady projektu: 7 024 703 €

Projekt byl schválen Evropskou komisí na přelomu května a června 2017. Grantová smlouva pak vešla v platnost v červnu téhož roku připojením podpisu Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje. Implementace samotného projektu začala dle plánovaného harmonogramu 1. 9. 2017.

Projektoví partneři:

 • Koordinující (hlavní) příjemce: Jihočeský kraj
 • Asociovaní příjemci: Krajské školní hospodářství České Budějovice, ZO ČSOP Onyx, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Hlavní cíle projektu:

Zastavení vážných negativních trendů a zlepšení celkově špatného stavu z hlediska ochrany a to u:

3 prioritních evropsky významných druhů:

 • hořeček mnohotvarý český
 • střevlík Ménétriésův
 • páchník hnědý

11 prioritních evropsky významných stanovišť:

 • travino-bylinná stanoviště - např. vápnomilné travinné porosty, panonské písčité stepi
 • lesní stanoviště - např. rašelinné lesy, křoviny panonských vnitrozemských písečných dun
 • slaniska a rašeliniště - vnitrozemské slané louky, aktivní vrchoviště

Místa ochrany:

25 evropsky významných lokalit v jižních Čechách a 30 lokalit na jižním Slovensku.

Plánované aktivity:

Např. výsadba více než 50 000 stromů, eliminace invazních druhů rostlin na 177 ha, dále v jižních Čechách nákup speciální techniky a zaškolení 10 terénních specialistů, kteří by na poli ochrany přírody měli pracovat i po skončení projektu, zpracování odborných studií, managementová opatření zaměřená na podporu výše uvedených druhů, která povedou k rozšíření a zvětšení populací předmětných druhů, vypracování a schválení regionálního prioritního akčního rámce, který usnadní budoucí financování a celkově redefinuje institucionální přístup k ochraně přírody v Jihočeském kraji, dále na jižním Slovensku nákup a dlouhodobý pronájem pozemků (cca 70 ha) pro ochranu přírody atd.

PR aktivity:

Provoz internetových stránek a účtů na sociálních sítích, vybudování naučné stezky a instalace informačních panelů, vydání řady publikací, letáků a dalších tiskovin atd.

Detail projektu v databázi programu, facebooková skupina projektu

 
Copyright JČK-OZZLWebdesign by Lewest.cz