Projekt CZ-SK South LIFE - Životní prostředí - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Příroda a krajina
Projekty » Projekt CZ-SK South LIFE | « Zpět

Projekt CZ-SK South LIFEZákladní informace o projektu

„CZ-SK South LIFE“

Název projektu: Optimalizace
zajišťování managementu lokalit soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji a na
jižním Slovensku

Zkrácený název projektu: CZ-SK South LIFE

Dotační program: LIFE

Číslo projektu: LIFE16 NAT/CZ/000001
CZ-SK SOUTH LIFE

Prioritní oblast: Příroda a biodiverzita     
Délka trvání projektu: 1. 9. 2017 – 30. 6. 2024  
Celkové způsobilé náklady projektu: 7 024 703 €


Projekt byl schválen Evropskou komisí na přelomu května a června 2017. Grantová smlouva pak vešla v platnost v červnu téhož roku připojením podpisu Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje.
Implementace samotného projektu začala dle plánovaného harmonogramu 1. 9. 2017.

Projektoví partneři:

Koordinující (hlavní) příjemce: Jihočeský kraj 
Asociovaní příjemci: Krajské školní hospodářství České Budějovice, ZO ČSOP
Onyx,
Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Hlavní cíle projektu:

Zastavení vážných negativních trendů a zlepšení celkově špatného stavu z hlediska ochrany, a to u:

1) 3 prioritních evropsky významných druhů:

                      hořeček mnohotvarý český,

                      střevlík Ménétriésův,

                      páchník hnědý;


2) 11 prioritních evropsky významných stanovišť:

                      travino-bylinná stanoviště - např. vápnomilné travinné porosty, panonské písčité stepi,

                      lesní stanoviště - např. rašelinné lesy, křoviny panonských vnitrozemských písečných dun,

                      slaniska a rašeliniště - vnitrozemské slané louky, aktivní vrchoviště.


Místa ochrany:
25 evropsky významných lokalit v jižních Čechách & 30 lokalit na jižním Slovensku.
Plánované aktivity:
Např. výsadba více než 50 000 stromů, eliminace invazních druhů rostlin na 177 ha, dále v jižních Čechách nákup speciální techniky a zaškolení 10 terénních specialistů, kteří by na poli ochrany přírody měli pracovat i po skončení projektu, zpracování odborných studií, managementová opatření zaměřená na podporu výše uvedených druhů, která povedou k rozšíření a zvětšení populací předmětných druhů, vypracování a schválení regionálního prioritního akčního rámce, který usnadní budoucí
financování a celkově redefinuje institucionální přístup k ochraně přírody v Jihočeském kraji, dále na jižním Slovensku nákup a dlouhodobý pronájem pozemků (cca 70 ha) pro ochranu přírody atd.


PR aktivity:

Provoz internetových stránek a účtů na sociálních sítích, vybudování naučné stezky a instalace informačních panelů, vydání řady publikací, letáků a dalších tiskovin atd.

Detail projektu v databázi programu, facebooková skupina projektu