Stanovení výše dotace a příplatků - Životní prostředí - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Příroda a krajina
Dotace na péči o chráněná území » Stanovení výše dotace a příplatků | « Zpět

Stanovení výše dotace a příplatků

Maximální cena je stanovena na základě tabulky nákladů obvyklých opatření pro posuzování v OPŽP (vydává AOPK ČR).
Výše navrhované dotace je stanovena na základě domluvy orgánu ochrany přírody s příslušným vlastníkem (nájemcem) plochy.

Stanovení výše příplatků k základní sazbě:

Pro stanovení maximálního možného příplatku k základní sazbě vycházíme z ceníku SFŽP (AOPK) s ohledem na průměrný stav určité lokality (týká se zejména faktoru podmáčení a přístupnosti).
Na tomto základě byl upřesněn následující seznam příplatků, kde číslo v závorce za kapitolou uvádí výši příplatku dle ceníku. Přiznání celkové výše příplatků je pak na základě závěrečného podrobného vyúčtování a realizační dokumentace ke konkrétní lokalitě, ve kterých se odráží podmínky (zejména klimatické) období provedení zásahu a z toho plynoucí použitá technologie. Navrhovaná výše příplatku je tedy maximální a nebude přiznána v plné výši v případě, že subjekt nedoloží plné využití navrhované výše.

1. Přístupnost pozemku (10 – 20%)

Zohledňuje dostupnost lokality (tj. k lokalitě vede pevná cesta, je možno na lokalitu vstoupit z jakékoli strany, jenom na okraj nebo na libovolné místo plochy) a možnost soustředění a odvozu posečené biomasy.
 1. 0% - pozemek je dobře přístupný pro techniku i odvoz hmoty po celé ploše
 2. 5% - pozemek je přístupný po celém obvodu sečené plochy, pro naložení a odvoz hmoty je nutná ruční doprava k naložení do vzdálenosti max. 50 m
 3. 10% -  pozemek je přístupný pouze z části obvodu (do 50%), pro naložení a odvoz hmoty je nutná ruční doprava k obvodu pozemku, není možno hmotu nakládat v sečené ploše
 4. 15%  - pozemek je přístupný pouze z části obvodu (do 25%), pro naložení a odvoz hmoty je nutná ruční doprava k obvodu pozemku, není možno hmotu nakládat v sečené ploše, odvozní místo je dostupné pouze v určitou část roku (nutná tvorba dočasných deponií – např. sousedství se zemědělsky obdělávanou plochou, kdy je možná doprava hmoty až po sklizni)
 5. 20% - přístup na pozemek je pouze v určitém bodě, maximálně ve dvou místech. Veškerou hmotu z pozemku je nutno ručně soustředit na tento bod, odvoz je možný pouze v určitém období, kdy to umožňuje stav přístupového místa nebo stav okolních porostů (tvorba dočasných deponií).

2. Vyšší svažitost (10 – 30%)

Svažitost se zohledňuje podle navrhované a možné technologie pro provedení zásahu, zejména u strojních sečí.
 1. 0% - pozemek se nachází na rovině nebo mírném svahu, který je možno bez problémů sklízet jakoukoli technikou a z jakéhokoli směru
 2. 5% - svažitost plochy umožňuje strojní seč, při které je nutno respektovat směr svahu (pohyb techniky pouze jedním směrem)
 3. 10% - více jak 50% plochy je na středním svahu, kde je možnost pohybu techniky pouze jedním směrem. V případě nepříznivých klimatických podmínek je nutno strojní seč nahradit sečí lehkou mechanizací nebo ruční sečí
 4. 20% - minimálně 75% pozemku je svahově nepřístupných pro běžnou strojní techniku, v případě příznivých klimatických podmínek je možné použití lehké, speciální techniky (pásový traktor)
 5. 25% - minimálně 75% pozemku je svahově nepřístupných pro běžnou i speciální strojní techniku, seč je nutno provádět ručně vedenou mechanizací nebo ručně
 6. 30% - minimálně 75% plochy je obtížně dostupné pro ručně vedenou mechanizaci, seč je možné provádět pouze ruční technikou, v ploše jsou části, kde je nutné zabezpečení pracovníků při práci (okraje lomů, skalních výchozů a pod.)

3. Dlouhodobě neobhospodařované pozemky (20 – 40%)

Příplatek zohledňuje množství biomasy na lokalitě a celkový stav pozemku zejména v případě, kdy se jedná o neobhospodařované pozemky, nebo bylo pravidelné obhospodařování v určitém období vynecháno. V tom případě dochází k situaci, kdy biomasa z minulých období polehne, je prorostlá novou biomasou a její sečení i odklízení představuje zvýšenou námahu a velké množství hmoty
 1. 0% - dlouhodobě, pravidelně managementované nebo obdělávané plochy
 2. 10% -  z jakéhokoli důvodu vynechán pravidelný management v minulém roce
 3. 20% - management vynechán v uplynulých dvou letech
 4. 30% - management nebyl prováděn min. 3 – 5 let
 5. 40% - management nebyl prováděn vůbec (prvozásah) nebo nebyl prováděn více jak 5 let

4. Kamenité pozemky, agrární valy (10%)

Příplatek zohledňuje, do jaké míry brání výskyt kamenů nebo skalních výchozů obdělávání pozemku. Méně jsou zohledněny velké kameny nebo větší skalní výchozy (místa zpravidla bez vegetace nebo jenom s malým pokryvem), v ploše dobře patrné a lze se jim bez problému vyhnout, pouze v některých případech zvyšují členitost pozemku – viz bod 5. Vetší problém při sečení představují drobnější kameny nebo menší skalní výchozy, které jsou překryty sousední vegetací, při vlastní práci je riziko jejich přehlédnutí a poškození použité techniky. Je tedy nutno dbát zvýšené opatrnosti, což zpomaluje vlastní práci a zvyšuje náklady na provedení zásahu.
 1. 0% - běžně obdělávatelné pozemky
 2. 5% - v ploše se nacházejí dobře identifikovatelná místa s větší kamenitostí nebo skalní výchozy. Jednotlivé kameny jsou větší a při práci dobře viditelné.
 3. 10% - minimálně na 50 % plochy se nachází menší kameny nebo skalní výchozy, které nejsou při práci dobře viditelné (hrozí poškození techniky)

5. Členité pozemky (5%)

Členitost pozemku má přímý vliv na rychlost a složitost vlastní realizace prací. Pravidelné pozemky bez překážek v ploše lze obdělávat jednoduše, postupně a nedochází ke vzniku nedosečených míst. K tomu dochází u členitých ploch, v určitých místech je nutno měnit směr seče, popř. určitá místa dosekávat, nebo místa obcházet při transportu hmoty z lokality.
 1. 0% - pozemky jsou dobře obdělávatelné, pravidelného tvaru bez překážek v ploše
 2. 5% - pozemky jsou nepravidelného tvaru nebo je plocha zásahu složena z více menších ploch nebo se v ploše vyskytují překážky (dřeviny, keře, meliorační studny, stružky, balvany, skalní výchozy apod.), které znemožňují jednoduché plošné sečení a odklízení hmoty

6. Podmáčené a rašelinné pozemky (25 – 50%)
Podmáčené a rašelinné pozemky sice představují zpravidla nejcennější plochy z hlediska ochrany přírody, ale současně se jedná o nejobtížněji obdělávatelné pozemky, zejména pokud dojde v době zásahu k nepříznivým klimatickým podmínkám. U některých pozemků lze i tyto obdělávat běžným způsobem, ale pouze v případě extrémně suchého období. Podle dlouhodobých zkušeností z jednotlivých lokalit s ohledem na termíny zásahů je tato situace pouze výjimečná, naopak dochází k tomu, že je při seči je na lokalitě z větší části vodní hladina, která ztěžuje jak vlastní sečení, tak zejména odklizení biomasy a její odvoz.
 1. 10% - podíl podmáčených ploch tvoří max. 25% celkové plochy, za mimořádně příznivých klimatických podmínek lze použít strojní sečení
 2. 20% - podíl podmáčených ploch tvoří max. 50% celkové plochy, za mimořádně příznivých klimatických podmínek lze použít strojní sečení
 3. 30% - podíl podmáčených ploch tvoří max. 50% celkové plochy, ani za mimořádně příznivých klimatických podmínek nelze použít strojní sečení
 4. 40% - minimálně 75% celkové plochy je trvale podmáčeno i v mimořádně suchých obdobích, je vyloučeno jakékoli použití strojní techniky pro sečení a odvoz
 5. 50% - minimálně 75% celkové plochy je trvale podmáčeno i v mimořádně suchých obdobích, ruční seč je mimořádně obtížná, pohyb osob po ploše je ztížen (na ploše jsou místa, kde hrozí proboření povrchu)