Dotace na péči o chráněná území - Životní prostředí - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Příroda a krajina
Dotace na péči o chráněná území | « Zpět

Dotace na péči o chráněná území

Dotace je určena k zajištění péče (managementu) významých lokalit, které jsou v kompetenci Krajského úřadu - Jihočeský kraj (KÚ), jako příslušného orgánu ochrany přírody, případně k monitoringu významných druhů a jevů. 

Jedná se o následující prvky územní ochrany podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

  1. Zvláště chráněná území kategorie přírodní rezervace a přírodní památka, včetně jejich ochranných pásem, nebo jejich částí v kompetenci KÚ.
  2. Lokality soustavy NATURA 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti) nebo jejich části v kompetenci KÚ.
  3. Prvky územního systému ekologické stability regionální úrovně (regionální ÚSES - biocentra, biokoridory) v kompetenci KÚ.
  4. Přírodní parky.
  5. Navrhovaná a připravovaná zvláště chráněná území, lokality výskytu zvláště chráněných nebo významných druhů, kde v rámci přípravy vyhlášení zajištuje monitoring a péči o území KÚ.
  6. Monitoring zvláště chráněných nebo významných druhů